Twój urząd

Gmina Pakość nie będzie dzier­żawić terenów dla cyrków

W związku z apelem miesz­kań­ców Pako­ści w przed­miocie nie wynaj­mowania terenów miej­skich cyr­kom wykorzystującym w swoich występach zwierzęta, z uwagi na formę tresury oraz warunki bytowe tych zwierząt infor­mujemy, że tereny stanowiące mienie komunalne Gminy Pakość nie będą wydzier­żawiane z prze­znaczeniem pod lokalizację cyr­ków wykorzystujących w swoich występach zwierzęta.