Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Gmina stawia na ekologię

Gmina Pakość, Gmina Bar­cin oraz Stowarzyszenie Prosument chcą tworzyć nowe oblicze rynku ener­gii. 15 paź­dzier­nika w Urzędzie Miej­skim w Bar­cinie nastąpiło pod­pisanie umowy o utworzeniu Kujawsko-​Pałuckiego Klastra Ener­gii. W ten spo­sób chcą zaosz­czędzić pieniądze i zużycie energii.

Utworzenie Klastra Ener­gii ma na celu zwięk­szenie efek­tyw­no­ści wspól­nych działań dla poprawy warun­ków życia miesz­kań­ców poprzez osiągnięcia samo­wystar­czal­no­ści ener­getycz­nej poprzez budowę własnych źródeł wytwór­czych, a w szczegól­no­ści wykorzystanie odnawial­nych źródeł ener­gii.

Kujawsko-​Pałucki Klaster Ener­gii powołany jest dla integracji poten­cjałów oraz pod­miotów związanych z ryn­kiem ener­getycz­nym, w szczegól­no­ści z ryn­kiem OZE oraz inteligent­nej ener­gii w celu stworzenia sieci współ­pracy pod­miotów publicz­nych i prywat­nych na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyj­nej i zrów­noważonej ener­gii. Działal­ność klastra w szczegól­no­ści będzie polegała na stworzeniu plat­formy współ­pracy organizacyj­nej i tech­nicz­nej wspomagającej inicjowanie i wspólne realizowanie zadań, projek­tów, przed­się­wzięć oraz roz­wijanie nowych produk­tów i usług jako działań zmierzających do poprawy efek­tyw­no­ści oraz tworzenia kon­kuren­cyj­nego lokal­nego rynku ener­gii i paliw.

Jed­nym z inicjatorów utworzenia Klastra jest Prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Michał Siem­bab.

- Ener­gia będzie produkowana lokal­nie. Jest to jedna z naj­waż­niej­szych zalet i cech klastra. Chodzi o to, żeby tworzyć ener­gię, naj­czę­ściej ze źródeł odnawial­nych, lokal­nie. Jesteśmy w stanie oszacować, ile ener­gii potrzebujemy lokal­nie na potrzeby gminy, przed­siębior­ców i miesz­kań­ców, wytworzyć ją i z niej korzystać — powiedział Michał Siem­bab.

Poro­zumienie ma charak­ter otwarty, w każ­dym momen­cie przy­stąpić do niego mogą nowi Partnerzy.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD