Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Gminny Punkt dla obywateli Ukrainy

W obliczu bar­dzo trud­nej sytuacji na ogar­niętej wojną Ukrainie bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń powołał Gminny Sztab Kryzysowy.

Od dnia 1 marca 2022 r. do odwołania w godzinach 7.0021.00 w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści przy ul. Świętego Jana 12 uruchamia się Gminny Punkt Infor­macyjny dla przy­byłych do nas obywateli Ukrainy, w którym otrzymają nie­zbędną pomoc w celu ułatwienia pobytu na terenie gminy Pakość. Osoby, które już dotarły na teren naszej gminy proszone są o zgłoszenie swojej obec­no­ści.

Zapytania dotyczące spraw Uchodź­ców można kierować pod numery telefonów: 52 3518 345 od godz.7.00 do 21.00 oraz 534 568 621 od godz. 21.00 do 7.00.

Prosimy osoby, które przyjęły pod swój dach lub udostęp­niły miesz­kania dla osób z Ukrainy o dostosowanie się do w/​w procedur.

W Gmin­nym Punk­cie Infor­macyj­nym będzie moż­liwość uzyskania wszel­kich wyjaśnień odnośnie dal­szych dróg postępowania. Osoby nie mające umówionego miej­sca pobytu otrzymają zakwaterowanie oraz potrzebne środki, które są nie­zbędne do życia.

Jed­nocześnie infor­mujemy, że Gmina Pakość w ramach współ­pracy z o. Fran­cisz­kanami ma przy­gotowanych 18 miejsc noc­legowych w tzw. „Domu Piel­grzyma” oraz dys­ponuje zgłoszeniami o moż­liwo­ści zamiesz­kania u osób prywat­nych, które wyraziły chęć przyjęcia Ukraiń­ców uciekających przed skut­kami wojny.

Liczba miejsc noc­legowych może ulec zwięk­szeniu. W OKiT odbywa się rów­nież zbiórka darów rzeczowych.

274532889 348590870480656 1370699498869170539 n

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD