Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Granty PPGR — Wspar­cie dzieci i wnuków byłych pracow­ników PGR w roz­woju cyfrowym

Infor­mujemy, że od jutra tj. 26 paź­dzier­nika br. roz­poczyna się nabór wniosków do programu „Granty PPGR — Wspar­cie dzieci i wnuków byłych pracow­ników PGR w roz­woju cyfrowym”.

Wnioski należy składać do 2 listopada 2021 r. w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści w Biurze Obsługi Interesanta lub Sekretariacie.

Więcej infor­macji na temat Programu można uzyskać na stronie inter­netowej: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​c​p​p​c​/​w​s​p​a​r​c​i​e​-​p​p​g​r

pdfOŚWIAD­CZENIE DLA RODZICA/​OPIEKUNA PRAW­NEGO, które będzie pod­stawą do umoż­liwienia złożenia wniosku przez gminy847.71 KB
pdfOŚWIAD­CZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚRED­NIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁ­NOLET­NOŚĆ, które będzie pod­stawą do umoż­liwienia złożenia wniosku przez gminy828.42 KB

pdfFOR­MULARZ zapotrzebowania138.22 KB

pdfZgoda na prze­twarzanie danych osobowych 109.75 KB

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD