Twój urząd

Infolinia Gminy Pakość do spraw dowozu na szczepienia prze­ciwko COVID-​19

Gmina Pakość wraz z Ośrod­kiem Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści podaje do publicz­nej wiadomo­ści infor­mację o uruchomieniu infolinii do spraw szczepień prze­ciwko COVID-​19.

COVID

Trans­port jest prze­znaczony dla osób:
• posiadających aktualne orzeczenie o nie­peł­nospraw­no­ści w stop­niu znacz­nym o kodzie R lub N lub odpowied­nio I grupę z ww. schorzeniami;
• mających trud­no­ści z dostępem do punktu szczepień (np. osoby star­sze nie­mające moż­liwo­ści samodziel­nego dojazdu do punktu szczepień) w przy­padku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-​wiejskich oraz wiejskich.