Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Infor­macja Biblioteki Publicznej

Po druku i dys­trybucji „Wiadomo­ści Pakoskich”, w których została zamiesz­czona infor­macja o zamknięciu Biblioteki do 27 grud­nia br. (był to projekt RM) ukazało się Roz­porządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Roz­porządzenie dopusz­cza funk­cjonowanie bibliotek na określonych zasadach, w reżimie sanitarnym.

Infor­mujemy, iż Biblioteka Publiczna w Pako­ści będzie czynna od 30 listopada 2020r.

W trosce o nasze wspólne bez­pieczeń­stwo przed­stawiamy następujące zalecenia dla czytel­ników:
- do Biblioteki należy przy­chodzić w maseczce;
- we wskazanym miej­scu należy zde­zyn­fekować ręce;
- można tylko zwrócić i wypożyczyć książki;
- przy stanowisku wypożyczeń, oddzielonym pleksi, może prze­bywać tylko 1 osoba;
- pozostałe osoby prosimy o czekanie: druga osoba na par­terze, kolejna osoba na zewnątrz budynku (zachowanie bez­piecz­nej odległo­ści);
- zwracane książki należy włożyć do oznaczonych skrzynek;
- książki zwrócone pod­legają tygo­dniowej kwaran­tan­nie;
- brak wol­nego dostępu do księgozbioru;
- książki podaje bibliotekarz, po ewen­tual­nym, wcześniej­szym zamówieniu telefonicz­nym, emailowym;
- brak dostępu do kom­puterów, Inter­netu, prasy i katalogów kart­kowych;
- osoby z objawami grypopodob­nymi prosimy o nieodwiedzanie biblioteki.

Biblioteka będzie funk­cjonować wg. wymienionych zasad do 27 grud­nia br.

O wszyst­kich zmianach będziemy infor­mować na bieżąco.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD