Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

INFOR­MACJA DLA KLIEN­TÓW URZĘDU

Na pod­stawie § 13 Roz­porządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwiet­nia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697) wprowadzam następujące ograniczenia związane z obsługą klien­tów przez Urząd Miej­ski w Pakości:

1) Obsługa klien­tów będzie realizowana w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, środę i czwar­tek w godz. 7.0015.00, we wtorek w godz. 7.0016.00 oraz w piątek w godz. 7.0014.00 wyłącz­nie w for­mie telefonicz­nej, elek­tronicz­nej lub za pośred­nic­twem operatora pocz­towego.
2) W sprawach, w których ist­nieje koniecz­ność osobistego stawien­nic­twa, obsługa klien­tów odbywać się będzie w budynku Urzędu w godz. 9.0012.00.
W takich sprawach dopusz­cza się rów­nież obsługę klienta w innych godzinach pracy Urzędu ale wyłącz­nie po uprzed­nim telefonicz­nym umówieniu wizyty.
3) Kasa Urzędu czynna jest w godzinach 9.0012.00.

Szczegółowy wykaz telefonów oraz adresów e-​mail do wszyst­kich komórek organizacyj­nych znaj­duje się na stronie inter­netowej Gminy:
http://​www​.pakosc​.pl/​t​w​o​j​-​u​r​z​a​d​-​i​n​f​o​r​m​a​c​j​e​-​d​l​a​-​p​e​t​e​n​t​a​/​k​o​n​t​a​k​t​y​.​h​t​m​l
4) W przy­padku obsługi klienta w budynku Urzędu stosuje się następujące zasady:
a) wej­ście do Urzędu odbywa się wyłącz­nie od strony ul. Rynek (wej­ście główne),
b) po wej­ściu do Urzędu klient winien kierować się bez­pośred­nio do Biura Obsługi Interesanta (stanowisko na prawo od wej­ścia do Urzędu) w celu przed­stawienia sprawy do załatwienia,
c) pracow­nik Biura Obsługi Interesanta powiadamia merytorycz­nego pracow­nika Urzędu, który w wyznaczonym w budynku miej­scu przyj­muje sprawę od klienta i udziela klien­towi nie­zbęd­nych do załatwienia sprawy wyjaśnień,
d) w Urzędzie, w czasie załatwiania sprawy jed­nocześnie prze­bywać może nie więcej niż dwóch klien­tów i wyłącz­nie w miej­scu wyznaczonym do obsługi,
5) Powyż­sze ograniczenia obowiązują od dnia 05.05.2020 r. do odwołania. Jed­nocześnie odwołuje się dotych­czas obowiązujące ograniczenia.
6) Ogłoszenie oraz wszel­kie zmiany zawar­tych w ogłoszeniu regulacji pod­legają natych­miastowej publikacji na stronach inter­netowych Gminy Pakość oraz na urzędowych tablicach ogłoszeń

Zyg­munt Groń
Bur­mistrz Pakości

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD