Twój urząd

Przy­pominamy o moż­liwo­ści składania deklaracji o zamiarze przy­stąpienia w 2018 r. do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Bur­mistrz Pako­ści zaprasza miesz­kań­ców do składania deklaracji o zamiarze przy­stąpienia w 2018 r. do usunięcia wyrobów zawierających azbest z budyn­ków miesz­kal­nych i gospodar­czych położonych na terenie nie­ruchomo­ści w gminie Pakość. Deklaracje na 2018 r. można składać do 31 stycz­nia 2018 r.

Usługa demon­tażu, trans­portu i uniesz­kodliwienia wyrobów zawierających azbest będzie uzależ­niona od przy­znania dotacji zostanie sfinan­sowana z dotacji pozyskanej z Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu oraz ze środ­ków własnych Gminy Pakość.

Deklaracje do pobrania znaj­dują się w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, ul. Rynek 4 oraz na stronie www​.pakosc​.pl. Więcej infor­macji w powyż­szej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, pok. nr 13 lub pod nr tel. (52) 566 60 90.

Deklaracja

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD