Twój urząd

Infor­macja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakość w 2020 r.

Bur­mistrz Pako­ści zaprasza miesz­kań­ców do składania deklaracji o zamiarze przy­stąpienia w 2020 r. do usunięcia wyrobów zawierających azbest z budyn­ków miesz­kal­nych i gospodar­czych położonych na terenie nie­ruchomo­ści w gminie Pakość.

Deklaracje na 2020 r. można składać do 31 stycz­nia 2020 r.

Usługa demon­tażu, trans­portu i uniesz­kodliwienia wyrobów zawierających azbest będzie uzależ­niona od przy­znania dotacji z Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu oraz od wysoko­ści środ­ków własnych Gminy Pakość. Deklaracje do pobrania znaj­dują się w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, ul. Rynek 4 oraz na stronie www​.pakosc​.pl

Więcej infor­macji w powyż­szej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, pok. nr 16 lub pod nr tel. (52) 566 60 88.

pdfDEKLARACJA.pdf207.24 KB

rtfDEKLARACJA.rtf56.07 KB