Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Infor­macja o dys­trybucji środ­ków ochron­nych i odkażających

Szanowni miesz­kańcy miasta i gminy Pakość. Bar­dzo cieszę się z tego, że mogę wresz­cie poin­for­mować o roz­poczęciu dys­trybucji przy­gotowanych dla Was środ­ków ochron­nych i odkażających. Z pew­no­ścią dobrą infor­macją jest rów­nież to, że dzięki wspar­ciu ze strony Stowarzyszenia Firm Miasta i Gminy Pakość ta pomoc będzie szer­sza od tej, którą wcześniej zakładaliśmy.

Ruszamy jutro, tj. w poniedziałek 30 marca br. jed­nak w trosce o Pań­stwa zdrowie, a także z uwagi na zaostrzone wymogi bez­pieczeń­stwa, w tym dotyczące gromadzenia i prze­miesz­czania się osób, nie będziemy prowadzić dys­trybucji tych środ­ków w wyznaczonych punk­tach na terenie Pako­ści.
Przy­gotowane zestawy zostaną dostar­czone bez­pośred­nio do Pań­stwa domów, do każ­dej rodziny w naszej gminie. Zaan­gażowani w to będą pracow­nicy instytucji gmin­nych, druhowie z OSP w Pako­ści, soł­tysi oraz wolon­tariusze ze Stowarzyszenia.
To naprawdę ogromna akcja logistyczna. Na terenie gminy mamy prawie 3000 gospodarstw domowych. Nie do każ­dego zestaw trafi już jutro. Dlatego też bar­dzo liczę na Pań­stwa wyrozumiałość i cier­pliwość. Zapew­niam, że środki ochronne trafią do każ­dej pakoskiej rodziny.

Z poważaniem,
Szymon Łep­ski
Z-​ca Bur­mistrza Pakości

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD