Twój urząd

Infor­macja Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pakości

W związku z roz­poczynającym się nowym okresem zasił­kowym 2017/​2018, Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści infor­muje, iż od dnia 1 sierp­nia 2017 r. będzie można składać wnioski na:

 • świad­czenia rodzinne i opiekuńcze,
 • świad­czenia wychowaw­cze (500+),
 • świad­czenia z fun­duszu alimen­tacyj­nego

  osobi­ście w siedzibie Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści ul. Ino­wrocław­ska 14, pok. Nr 5.w godzinach: PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWAR­TEK: 7:0015.00, WTOREK: 7.0016.00, PIĄTEK: 7.0014.00

  lub przez Inter­net poprzez:
 • ministerialny Por­tal Informacyjno-​Usługowy Emp@tia,
 • ban­kowość elektroniczną,
 • PUE ZUS– Plat­formę Usług Elek­tronicz­nych ZUS,
 • e PUAP – elek­troniczną Plat­formę Usług Administracji Publicznej

W przy­padku gdy osoba ubiegająca się o świad­czenie wychowaw­cze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumen­tami do dnia 31 sierp­nia, ustalenie prawa do świad­czenia wychowaw­czego oraz wypłata tego świad­czenia przy­sługująca za miesiąc paź­dzier­nik danego roku następuje do dnia 31 paź­dzier­nika tego roku.
W przy­padku gdy osoba ubiegająca się o świad­czenie wychowaw­cze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumen­tami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 września danego roku, ustalenie prawa do świad­czenia wychowaw­czego oraz wypłata przy­sługującego świad­czenia wychowaw­czego następuje do dnia 30 listopada tego roku ze spłatą świad­czenia za paź­dzier­nik.
Bliż­sze infor­macje pod numerem telefonu 523 518 137; 523 590 121.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD