Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Infor­macja z-​cy Bur­mistrza ws. środ­ków zapobiegawczo-​ochronnych

Szanowni miesz­kańcy miasta i gminy Pakość.

Kilka dni temu infor­mowałem o zleceniu zakupu maseczek ochron­nych. Dzisiaj ode­braliśmy nie­całe 900 sztuk tego produktu i co wymaga pod­kreślenia, produktu wielo­krot­nego użytku.

Aby zapew­nić przy­naj­mniej jedną maseczkę na gospodar­stwo domowe zleciliśmy zakup łącz­nie 2500 sztuk. Nie­stety realizacja tych zamówień uległa wydłużeniu ze względu na ogromne zapotrzebowanie na te środki ochronne w skali całego kraju. Przy­gotowujemy dla Pań­stwa rów­nież dar­mowe por­cje płynu odkażającego. Dys­ponujemy już tym produk­tem ale oczekujemy jesz­cze na dostawę pojem­ników, w których będziemy go roz­prowadzać. Zamierzamy prze­kazywać Pań­stwu te środki ochrony w ramach kilku tzw. łączonych akcji dys­trybucyj­nych. Jed­nocześnie zapew­niam Pań­stwa, że w pełni podzielam Wasze znie­cier­pliwienie nie­mniej jed­nak zwracam się z gorącą prośbą o zachowanie cier­pliwo­ści.
Nie­zwłocz­nie, gdy będziemy w posiadaniu wszyst­kich nie­zbęd­nych elemen­tów, roz­pocz­niemy ich dys­trybucję. Mam przy tym nadzieję, że nastąpi to na początku przy­szłego tygo­dnia. Oczywi­ście o ter­minie i spo­sobie prze­kazywania tych środ­ków zapobiegawczo-​ochronnych zostaniecie Pań­stwo rzetel­nie poinformowani.

Z poważaniem
Szymon Łep­ski
z-​ca Bur­mistrza Pakości

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD