Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Infor­macje o ilo­ści osób objętych kwarantanną

Infor­mujemy, że w związku z pan­demią koronawirusa SARS-​CoV-​2 według danych na dzień 13 paź­dzier­nika 2020 r. na terenie miasta i gminy Pakość 36 osób odbywa kwaran­tannę. Nie otrzymujemy danych szczegółowych, ile z tych osób jest zakażonych. Prze­syłana infor­macja z Powiatowej Stacji Sanitarno-​Epidemiologicznej w Ino­wrocławiu za pośred­nic­twem Starostwa Powiatowego zawiera dane wszyst­kich osób objętych kwaran­tanną, natomiast w związku z ustawą o ochronie danych osobowych nie możemy ujaw­niać per­sonaliów tych osób.

Prosimy o prze­strzeganie zasady „DDM” – dezyn­fek­cja, dystans, maseczki.

Jeśli jesteś osobą samotną, nie­peł­nosprawną Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści pomoże w załatwieniu waż­nych spraw czy zrobi zakupy. Numery telefonu pod które można dzwonić: (52) 3518-​137 wew.23, tel. 515564-​139, tel. 796710-​910 (7 dni w tyg. w godzinach 7.3019.00.), tel. 792710-​910 (7 dni w tyg. w godzinach 7.3019.00, natomiast dla osób na kwaran­tan­nie czynne całą dobę).
Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD