Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

IV sesja Rady Miej­skiej za nami

W czwar­tek, 27 marca br. o godzinie 14.00 w sali sesyj­nej Urzędu Miej­skiego odbyła się IV sesja Rady Miejskiej.

Po otwar­ciu sesji i stwier­dzeniu prawomoc­no­ści obrad, przy­stąpiono do ustalenia ich porządku.

Na roz­poczęcie Radni oraz zaproszeni Goście zapoznali się z infor­macją na temat realizacji zadania w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu na terenie miasta i gminy Pakość w 2014 r.

Na wczoraj­szej sesji jed­nogłośnie uchwalono 5 uchwał: uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 r. ‚uchwała w sprawie uchwalenia Wielolet­niej Prognozy Finan­sowej Gminy Pakość na 20152029, uchwała w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gmin­nego programu prze­ciw­działania nar­komanii na 2014 r., na terenie Gminy Pakość, uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bez­dom­nymi oraz zapobiegania bez­dom­no­ści zwierząt na terenie Gminy Pakość na rok 2015 oraz uchwała w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nie­zabudowanej nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej przy ul. 21 stycz­nia oznaczonej jako działka nr 196/​3, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.

W sesji udział wziął Wiceprzewod­niczący Rady Powiatu Ino­wrocław­skiego p. Ryszard Der­noga, który odpowiadał na inter­pelacje zgłoszone przez Rad­nych oraz pytania zadawane przez zaproszonych Gości.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD