Twój urząd

Jed­nogłośna aprobata

25 czerwca br. pod­czas XXXI sesji Radni Rady Miej­skiej w Pako­ści udzielili Bur­mistrzowi Pako­ści absolutorium za 2017 rok. Tym samym zaak­cep­towali wykonanie budżetu za rok ubiegły. Wcześniej pozytywną opinię o wykonaniu budżetu pod­jęła Regionalna Izba Obrachun­kowa w Byd­gosz­czy i Komisja Rewizyjna Rady Miej­skiej w Pakości.

Opinię Regional­nej Izby Obrachun­kowej o przed­łożonym sprawoz­daniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok przed­stawiła Skarb­nik Gminy Anna Kruszka, natomiast wniosek Komisji Rewizyj­nej w sprawie udzielenia absolutorium Bur­mistrzowi Pako­ści przed­stawił prze­wod­niczący Komisji Rewizyj­nej Zyg­munt Groń. Warto zaznaczyć rów­nież, iż Regionalna Izba Obrachun­kowa nie miała zastrzeżeń do przed­łożonych dokumentów.

Dochody budżetowe zrealizowano w wysoko­ści 38 698 891,81 zł, co stanowi 97,76 proc. założonego planu, a wydatki uplasowały się na poziomie 38 998 106,39 zł, czyli 92,08 proc. planowanych wydat­ków budżetu gminy. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w wysoko­ści 299 214,58 zł.

Pod­czas sesji Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal przed­stawił infor­mację dotyczącą działań Gminy, podej­mowanych w związku z klęską suszy, występującą na naszym obszarze. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznaw­stwa Pań­stwowy Instytut Badaw­czy w Puławach opracował war­to­ści klimatycz­nego bilansu wod­nego dla wszyst­kich gmin Pol­ski (2478 gmin) oraz w opar­ciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rol­niczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, buraka cukrowego, chmielu i tytoniu, warzyw grun­towych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strącz­kowych. Jak infor­muje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznaw­stwa w Puławach szczegól­nie dużą powierzch­nię susza objęła w woj. kujawsko-​pomorskim, wiel­kopol­skim, lubuskim, pomor­skim, pod­laskim, zachod­niopomor­skim oraz mazowiec­kim (od 67,6 do 84,0% grun­tów ornych tych województw). Warto pod­kreślić, iż suszę oznaczają szkody powstałe w okresie od 21 marca do 30 września na skutek spadku klimatycz­nego bilansu wod­nego poniżej war­to­ści określonej dla poszczegól­nych gatun­ków roślin upraw­nych i gleb. Szkody można szacować wyłącz­nie jeśli na danym terenie zgod­nie z KBW wystąpiła susza.

W związku z powyż­szym w dniu 18 czerwca br. Bur­mistrz Pako­ści wystąpił z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego o powołanie komisji do spraw oszacowania zakresu i wysoko­ści szkód doznawanych w wyniku nie­korzyst­nego zjawiska atmos­ferycz­nego — suszy na terenie gminy Pakość. W odpowiedzi na złożony przez Bur­mistrza wniosek, w dniu 25 czerwca br. Wojewoda Kujawsko-​Pomorski wydał zarządzenie w sprawie powołania komisji.

W okresie od 14 czerwca do 25 czerwca do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęło 89 wniosków o oszacowanie strat spo­wodowanych wystąpieniem suszy rol­niczej. Wnioski te będą w dal­szym ciągu przyj­mowane, aż do czasu roz­poczęcia zbiorów zbóż.

Jed­nym z waż­niej­szych punk­tów obrad Rady Miej­skiej było przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace kon­ser­wator­skie, restaurator­skie lub roboty budow­lane przy zabyt­kach wpisanych do rejestru zabyt­ków lub znaj­dujących się w gmin­nej ewiden­cji zabyt­ków. Dzięki temu wła­ściciele zabyt­ków będą mogli zwrócić się do Gminy z wnioskiem o dotacje na remont. Zapisy uchwały dotyczą m.in. kamienic w cen­trum miasta, których remonty przy­czynią się do poprawy wizerunku Rynku.
Dotacja może być udzielona w wysoko­ści do 50 % nakładów koniecz­nych na wykonanie prac lub robót przy zabytku oraz do 100 % nakładów koniecz­nych na wykonanie prac lub robót przy zabytku, jeżeli zabytek posiada wyjąt­kową war­tość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga prze­prowadzenia złożonych pod względem tech­nologicz­nym prac lub robót oraz jeśli stan zachowania zabytku wymaga nie­zwłocz­nego pod­jęcia prac lub robót przy zabytku. Aby uzyskać dotację należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji do bur­mistrza Pako­ści w ter­minie do 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona.

Bur­mistrz poin­for­mował rów­nież zebranych, iż 18 czerwca br. pod­czas posiedzenia Komitetu Sterującego Obszar Roz­woju Społeczno-​Gospodarczego pod­jęto uchwałę o zwięk­szeniu dofinan­sowania z EFRR projektu „Tworzenie nowych miejsc przed­szkol­nych poprzez budowę Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści” o kwotę 555 000,00 zł.

Na sesji Radni zapoznali się z 3 sprawoz­daniami oraz uchwalili 17 uchwał.

IMG 1113

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD