Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Jed­nogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium dla burmistrza

Radni Pako­ści na sesji, która odbyła się w czwar­tek 27 czerwca jed­nogłośnie udzielili bur­mistrzowi Pako­ści Zyg­mun­towi Groniowi absolutorium. Wcześniej włodarz otrzymał także wotum zaufania.

Uchwały związane z udzieleniem absolutorium i wotum zaufania dla bur­mistrza poprzedziła prezen­tacja, a następ­nie dys­kusja nad rapor­tem o stanie gminy w 2018 r., a także sprawoz­danie finan­sowe i sprawoz­danie z wykonania budżetu Gminy Pakość za rok 2018.

Sprawoz­danie z wykonania budżetu wcześniej pozytyw­nie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Regionalna Izba Obrachun­kowa.

Skarb­nik Gminy Anna Kruszka przed­stawiając sprawoz­danie z wykonania budżetu podała, że dochody w 2018 r. wykonano w kwocie 39 242 308,64 zł, z czego dochody mająt­kowe wyniosły 1 506 103,04 zł, tj. 3,8% dochodów ogółem. Plan dochodów ogółem zrealizowano w 92,8%, w tym dochodów bieżących 97,8% oraz dochodów mająt­kowych 40,3%. Realizacja wydat­ków ogółem wyniosła 43 100 544,25 zł, tj. 91,6 % planu, w tym wydat­ków bieżących 95,7% i wydat­ków mająt­kowych 75,6%. Deficyt budżetowy wyniósł 3 858 235,61 zł. Wydatki na inwestycje zostały wykonane w kwocie 7 205 445,48 zł, co stanowi 75,6% planu rocz­nego. Wśród naj­waż­niej­szych ubiegłorocz­nych inwestycji należy wymienić m.in. budowa nowego Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści, odbudowa nawierzchni drogi gmin­nej przy ul. Różanej, budowa ścieżki rowerowej w kierunku Piech­cina i ścieżki rowerowej relacji Rybitwy-​Wielowieś czy wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość-​Strzelno.

Roz­patrzenie raportu o stanie gminy za 2018 r. i pod­jęcie uchwały w sprawie udzielenia bur­mistrzowi Pako­ści wotum zaufania, to nowe elementy, wynikające ze znowelizowania ustawy o samorządzie gmin­nym. Raport o stanie gminy za 2018 r. został wcześniej upublicz­niony na stronie inter­netowej urzędu miasta i biuletynie infor­macji publicz­nej gminy.

Pod­czas sesji Radni uchwalili 13 uchwał oraz zapoznali się z infor­macją na temat przy­gotowań gmin­nych placówek oświatowo-​wychowawczych do okresu wakacyj­nego z uwzględ­nieniem organizacji czasu wol­nego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD