Twój urząd

Jest odpowiedź na zgłoszenie przy­stąpienia do rządowego programu Miesz­kanie Plus

Bur­mistrz Pako­ści otrzymał odpowiedź na zgłoszenie do przy­stąpienia Gminy Pakość do rządowego programu Miesz­kanie Plus

CCF20170711 0001 1

Pakość w programie Miesz­kanie plus?

Z Wielolet­niego Programu gospodarowania miesz­kaniowym zasobem Gminy Pakość wynika, że koniecz­nym jest podej­mowanie działań dla poprawy gospodarowania tym zasobem czy złagodzenie deficytu lokali socjal­nych oraz komunalnych.

Dodat­kowym problemem, wynikającym z braku samych tylko miesz­kań socjal­nych, są obciążające gminny budżet koszty, związane z uisz­czaniem na rzecz osób fizycz­nych czy spół­dzielni miesz­kaniowych odszkodowań, z tytułu nie­do­star­czenia przez Gminę lokalu socjal­nego. Wysokość tych odszkodowań w 2016 roku sięgnęła kwoty prawie 50 tys. zł.

Brak miesz­kań jest problemem nie tylko Gminy Pakość. Pol­ska zaj­muje 24 miej­sce w Unii Europej­skiej pod względem powierzchni miesz­kaniowej na osobę (27,6 m2 w Pol­sce, przy śred­niej UE nie­mal 40m2). Poszukiwanym spo­sobem na poprawę obec­nego stanu rzeczy jest zaproponowany przez rząd program Miesz­kanie Plus. Program zakłada budowę na zasadach ryn­kowych dostęp­nych cenowo miesz­kań na wynajem, z opcją dochodzenia do własno­ści. Każdy z projek­tów będzie realizowała i zarządzała nim spółka celowa Bank Gospodar­stwa Krajowego Nie­ruchomo­ści, której pod­stawową misją jest zwięk­szenie dostęp­no­ści miesz­kań na wynajem, także dla słabiej upo­sażonych rodzin.
- „Jak Gmina Pakość będzie mogła skorzystać z programu Miesz­kanie Plus to pytanie, na które w tej chwili oczekujemy odpowiedzi. Zgłosiliśmy swój wstępny akces przy­stąpienia do tej inicjatywy, z nadzieją na wspar­cie ze strony Programu. Jeśli w ramach tego projektu nam się nie uda, będziemy szukać innych roz­wiązań” – skomen­tował sprawę bur­mistrz Pako­ści Wiesław Kończal.

Pakość, 5 czerwca 2017

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD