Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Kasa Urzędu Miej­skiego nie­czynna do odwołania

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z wirusem SARS-​CoV-​2, w trosce o zdrowie i bez­pieczeń­stwo interesan­tów oraz pracow­ników Urzędu, infor­mujemy że kasa Urzędu Miej­skiego w Pako­ści zostaje zamknięta od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.

Płat­ność w kasie Urzędu będzie moż­liwa wyłącz­nie w indywidual­nych nad­zwyczaj­nych przy­pad­kach.
Płat­no­ści z tytułu podatku od nie­ruchomo­ści, podatku rol­nego, podatku od środ­ków trans­por­towych prosimy dokonywać prze­lewem na rachunek Gminy Pakość nr:
64 8170 1034 0050 0207 2000 0020.

Płat­no­ści z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi (opłata za śmieci) należy dokonywać na indywidualne rachunki ban­kowe, które każdy z Pań­stwa otrzymał z Urzędu.
W przy­padku wąt­pliwo­ści prosimy o kon­takt telefoniczny:
Kasa 52 566 60 79,
Podatki i opłaty 52 566 60 82,
Sekretariat 52 566 60 72.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD