Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Kolejne spo­tkanie w sprawie Dino

20 lutego br. w gabinecie Bur­mistrza Pako­ści odbyło się spo­tkanie pakoskich władz samorządowych z dyrek­torem Inwestycji Cen­tral­nych „Dino Pol­ska S.A.” — Panem Romanem Żurek.

Jest to już kolejne spo­tkanie w sprawie budowy cen­trum logistycz­nego na naszych terenach.

Na spo­tkaniu omówiono prze­bieg prac związanych z uzbrojeniem terenów inwestycyj­nych w m. Gieb­nia, gm. Pakość, a także procedurę dotyczącą moż­liwo­ści uzyskania zwol­nienia z podatku od nie­ruchomo­ści w ramach regional­nej pomocy inwestycyj­nej na wspieranie nowych inwestycji dla przed­siębior­ców lokujących działal­ność na terenie Gminy Pakość wraz z postępowaniem dotyczącym sprzedaży nie­ruchomo­ści gmin­nych prze­znaczonych pod inwestycje.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD