Twój urząd

Kolejny etap na ulicy Fabrycznej

Od kilku dni trwają prace przy realizacji etapu III zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół wspól­not miesz­kaniowych polegających na prze­budowie dróg, chod­ników, budowie par­kin­gów wraz z infrastruk­turą towarzyszącą w Pako­ści przy ul. Fabrycz­nej 35-​7 dz. nr. 105/​53; 105/​51; 104/​2.

Zadanie ma na celu prze­budowę chod­ników wzdłuż budyn­ków wielorodzin­nych oraz budowę chod­ników znaj­dujących się na terenie zielonym. Długość prze­budowywanych odcin­ków wynosi ok. 270 m2.

Warto wspo­mnieć, iż na prze­strzeni ostat­nich lat na ulicy Fabrycz­nej realizowane były prace mające na celu poprawę bez­pieczeń­stwa i pod­niesienie kom­fortu życia miesz­kań­ców. Etap I ww. inwestycji obej­mujący budowę oświetlenia zrealizowany został w 2017r., natomiast etap II polegający na prze­budowie przy­łączy kanalizacji sanitar­nych do budyn­ków wielorodzin­nych i prze­budowie ist­niejącego gazociągu wraz z przy­łączami do działek zrealizowany został w 2018r.

Cał­kowita war­tość etapu III wynosi 76 668,04 zł i pochodzi z budżetu Gminy Pakość. Wykonawca: Firma Dom-​Bruk Paweł Domagała z Januszkowa.