Twój urząd

Kolejny etap programu „Miesz­kanie Plus” w Gminie Pakość

Mając na celu wspieranie spo­łecz­nego budow­nic­twa czyn­szowego Gmina Pakość w 2017r. zgłosiła do pilotażowego etapu rządowego programu „Miesz­kanie Plus” nie­ruchomo­ści grun­towe, oznaczone geo­dezyj­nie nr 419/​1 i 419/​2 o łącz­nej powierzchni 1565 m2, położone przy ul. Mikołaja w Pako­ści. „Miesz­kanie Plus” to program zakładający m. in. budowę dostęp­nych cenowo miesz­kań na wynajem, z opcją doj­ścia do własności.

Gmina uzyskała infor­mację od Banku Gospodar­stwa Krajowego Nie­ruchomo­ści S.A. realizującego założenia omawianego programu, dotyczącą pod­dania przed­miotowych nie­ruchomo­ści analizom pod kątem moż­liwo­ści realizacji inwestycji miesz­kaniowych.
W oczekiwaniu na ofertę dotyczącą moż­liwo­ści prze­kazania przez Gminę przed­miotowych działek do Krajowego Zasobu Nie­ruchomo­ści z prze­znaczeniem pod budow­nic­two miesz­kaniowe, w maju br. w wyniku zapytania ofer­towego pomiędzy Gminą Pakość, a Pracow­nią Projek­tową „Archipak” E. Lewan­dow­ska z siedzibą w Pako­ści, została zawarta umowa w sprawie opracowania dokumen­tacji projek­towej na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku miesz­kal­nego, wielorodzin­nego wraz z infrastruk­turą tech­niczną na dział­kach nr 419/​1 i 419/​2, położonych przy ul. Mikołaja w Pako­ści. Ponadto wystąpiliśmy do Banku Gospodar­stwa Krajowego Nie­ruchomo­ści S.A. z siedzibą w War­szawie z pismem w sprawie wskazania formy prze­kazania zgłoszonych działek oraz określenia roli Gminy w przy­padku przy­stąpienia do programu „Miesz­kanie Plus”.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD