Twój urząd

Kolejny milion dla Gminy Pakość!

W piątek tj. 5 listopada, premier Mate­usz Morawiecki poin­for­mował o prze­kazaniu gminom dodat­kowych środ­ków na realizację projek­tów kanalizacyj­nych i wodociągowych.

Podział ten nastąpił na postawie algoryt­mów (opar­tych na obiek­tyw­nych danych wskazanych w ustawie, w tym dotyczących zamoż­no­ści) oraz danych GUS na 31 paź­dzier­nika br. Środki gminy mogą prze­znaczyć na inwestycje w latach 20212024.

Jest nam nie­zmier­nie miło poin­for­mować Pań­stwa, że Gmina Pakość otrzymała środki na uzupeł­nienie sub­wen­cji ogól­nej, z prze­znaczeniem na wspar­cie finan­sowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysoko­ści 1.388.168,00 zł.