Twój urząd

Komunikat OPS w Pakości

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści infor­muje, że do dnia 30.09.2017 r. wydawane są skierowania do odbioru żyw­no­ści w ramach Programu Operacyj­nego Pomoc Żyw­no­ściowa Europej­skiego Fun­duszu Pomocy Naj­bar­dziej Potrzebującym (FEAD) na rok 2017/​2018.

Osoby zain­teresowane proszone są o osobisty kon­takt z pracow­nikiem socjal­nym w celu wypeł­nienia oświad­czenia w siedzibie Ośrodka ul. Ino­wrocław­ska 14 pokój nr 4.
Skierowania będą wydawane do wyczer­pania limitu odbior­ców paczek zgod­nie z zawartą umową z Pol­skim Komitetem Pomocy Społecznej.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD