Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Komunikat w sprawie kodów PKD (escape roomy)

W związku z wej­ściem w życie roz­porządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającego roz­porządzenie w sprawie Pol­skiej Klasyfikacji Działal­no­ści (PKD) od 1 sierp­nia 2020 r., prze­staje obowiązywać kod PKD 93.29. Z — Pozostała działal­ność roz­ryw­kowa i rekreacyjna (nie będzie go można wybrać w CEIDG).

Zostaje podzielony na dwa kody:
93.29.A Działal­ność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tań­czenia i w zakresie innych form roz­rywki lub rekreacji organizowanych w pomiesz­czeniach lub w innych miej­scach o zamkniętej prze­strzeni
93.29.B Pozostała działal­ność roz­ryw­kowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Od 1 sierp­nia 2020 r. przed­siębiorcy, którzy złożą wniosek o wpis (roz­poczynający działal­ność gospodar­czą), nie będą mogli wybrać kodu 93.29. Z – mogą wybrać natomiast 93.29.A lub 93.29.B.

Przed­siębiorcy, którzy składają wniosek o zmianę (nie ma znaczenia czego dotyczy zmiana, tj. nie musi dotyczyć kodu PKD) i posiadają we wpisie kod 93.29. Z – mogą wybrać 93.29.A lub 93.29.B.

Przed­siębior­ców, którzy mają wskazany we wpisie kod 93.29.Z i nie złożą wniosku o zmianę, nadal mogą posiadać we wpisie kod 93.29.Z (nie będzie on usuwany z wpisu) ale tylko przez okres 12 m-​cy (tj. do 1 sierp­nia 2021 r.). Po tym ter­minie kod 93.29.Z nie będzie już dostępny, przy czym infor­mujemy, że trwają prace legislacyjne nad zmianami w ustawie o Cen­tral­nej Ewiden­cji i Infor­macji o Działal­no­ści Gospodar­czej i Punk­cie Infor­macji dla Przed­siębiorcy, które umoż­liwią CEIDG automatycz­nie zmiany kodu 93.29.Z na 93.29.B.

Zalecamy, aby przed­siębiorcy, którzy prowadzą działal­ność gospodar­czą w zakresie objętym kodem, w szczegól­no­ści 92.29.A (m.in. escape roomy) dokonali aktualizacji danych wpisowych w zakresie PKD tj. rodzaju działal­no­ści gospodar­czej.

Plat­forma produkcyjna

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD