Twój urząd

Kon­kurs w ramach Działania 3.2.1 „Badania na rynek”

Nie­bawem rusza nowa edycja kon­kursu w ramach Działania 3.2.1 „Badania na rynek” w ramach Programu Operacyj­nego Inteligentny Roz­wój 20142020, w ramach którego dla przed­siębior­ców inwestujących w miastach objętych Pakietem dedykowana jest koperta 500 mln zł. Kon­kurs został ogłoszony w połowie lutego w ramach Pakietu dla śred­nich miast.

Nabór wniosków o dofinan­sowanie roz­pocz­nie się 20 marca i będzie trwał do 5 grud­nia br. Wnioski przyj­mowane będą w run­dach — pierw­sza runda wniosków potrwa do 9 maja br.

Kon­kurs dedykowany jest mikro, małym i śred­nim przed­siębior­com (MŚP) realizującym projekty inwestycyjne w miastach śred­nich lub na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami.

Dofinan­sowanie może zostać prze­znaczone na realizację projek­tów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-​rozwojowych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulep­szonych produk­tów oraz usług. Przed­miotem dofinan­sowania mogą być wydatki inwestycyjne, usługi dorad­cze lub eks­perymen­talne prace roz­wojowe. Mak­symalna war­tość dofinan­sowania wynosi 20 mln zł.

W tegorocz­nej edycji naboru „Badania na rynek” wprowadzone zostały uprosz­czenia, dzięki którym środki w ramach Badań na rynek będą dostępne dla szer­szego grona przedsiębiorców:

1) Zasięg naboru został roz­szerzony o projekty inwestycyjne realizowane na terenie gmin sąsiadujących z miastami śred­nimi (z wyłączeniem miast wojewódz­kich) — lista gmin stanowi załącz­nik do regulaminu konkursu,

2) Obniżony został minimalny budżet projektu (kosz­tów kwalifikowal­nych) dla śred­nich przed­siębior­ców do 5 mln zł (wcześniej było to 10 mln zł),

3) Dopusz­czone zostało opar­cie wdrożenia nowego produktu o wyniki zakupionych prac B+R (do tej pory musiały to być wyłącz­nie prace prowadzone samodziel­nie lub zlecone przez Wnioskodawcę).

Regulamin kon­kursu dostępny jest pod linkiem:

http://​poir​.parp​.gov​.pl/​m​i​a​s​t​a​-​s​r​e​d​n​i​e​-​2018​/​d​o​k​u​m​e​n​t​a​c​j​a​-​d​o​-​p​o​d​d​z​i​a​l​a​n​i​a​-​32-​1-​badania-​na-​rynek-​i-​nabor-​2018-​miasta-​srednie

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD