Twój urząd

Kon­sul­tacje spo­łeczne dokumentu Aktualizacja Lokal­nego Programu Rewitalizacji

Bur­mistrz Pako­ści infor­muje o spo­rządzeniu dokumentu pn. „Aktualizacja Lokal­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 20162023” i planowanych kon­sul­tacjach spo­łecz­nych ww. dokumentu.