Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Kon­sul­tacje spo­łeczne projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bur­mistrz Pako­ści ogłasza kon­sul­tacje spo­łeczne projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyj­nej dla Gminy Pakość”.

W związku z opracowaniem projektu dokumentu strategicz­nego pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyj­nej dla Gminy Pakość”, infor­muję o moż­liwo­ści zapoznania się z przed­miotowym dokumen­tem w siedzibie Urzędu Miej­skiego w Pako­ści w dniach i godzinach urzędowania, na stronie inter­netowej ww​.pakosc​.pl oraz w Biuletynie Infor­macji Publicz­nej, w ter­minie od dnia 24 lutego 2017 r. do dnia 20 marca 2017 r.

Pod­czas kon­sul­tacji moż­liwe będzie zgłaszanie uwag i opinii w for­mie pisem­nej na for­mularzu do pobrania poniżej lub dostęp­nym w siedzibie Urzędu Miej­skiego. Organem wła­ściwym do roz­patrzenia uwag i wniosków jest Bur­mistrz Pakości.

For­mularz należy:

  • złożyć w for­mie papierowej w Urzędzie Miej­skim, lub
  • prze­słać za pośred­nic­twem poczty tradycyj­nej na adres Urzędu Miej­skiego, z dopiskiem „Kon­sul­tacje spo­łeczne – PGN”, lub
  • prze­słać za pośred­nic­twem poczty elek­tronicz­nej na podany: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Kon­sul­tacje spo­łeczne – PGN”.

For­mularz zgłaszania wniosków i uwag PGN w załączeniu poniżej

Wyniki kon­sul­tacji zostaną udostęp­nione w Biuletynie Infor­macji Publicz­nej Gminy Pakość oraz na stronie inter­netowej www​.pakosc​.pl w ter­minie 7 dni od dnia zakoń­czenia konsultacji.

Zachęcam do czyn­nego udziału, ponie­waż prowadzone działania mają nie tylko charak­ter infor­macyjny, ale rów­nież będą miały wpływ na dal­szy kierunek działań w opracowywanym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

pdfProjekt uchwaly ws przyjęcia PGN.pdf230.19 KB

pdfProjekt Planu Gospodarki Niskoemisyj­nej dla Gminy Pakosc.pdf1.12 MB

pdfFor­mularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu.pdf198.49 KB

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD