Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Kon­takty

Cen­trala Urzędu 525665024
525666073
525666074
Sekretariat 525666072
525666076
fax 525666075
Bur­mistrz — Zyg­munt Groń 525666072
Z-​ca Bur­mistrza — Szymon Łepski 525666072
Sekretarz Gminy — Joanna Zemełka 525666085
Skarb­nik — Anna Kruszka 525666077
Księgowość 525666078
Kasa 525666079
Płace, Kadry 525666080
Podatki, opłaty lokalne 525666081
525666082
Ewiden­cja lud­no­ści, wydawanie dowodów osobistych, ochrona danych osobowych, współ­praca z zagranicą, roz­wiązywanie problemów alkoholowych, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, działal­ność gospodarcza 525666083
Urząd Stanu Cywil­nego, ochrona zabytków 525666084
Biuro Rady Miejskiej 525666086
Kierow­nik Referatu Organizacyj­nego i Komunikacji Społecznej 525666087
Leśnic­two, gospodarka wodna, roz­wój gospodar­czy, gospodarka miesz­kaniowa, Ochrona środowiska, ochrona przy­rody, inwestycje, gospodarka komunalna 525666088
525666089
Budow­nic­two, planowanie prze­strzenne, inwestycje 525666090
Peł­nomoc­nik Bur­mistrza ds. rolnych 525666091
Obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa 525666093
Księgowość 525666094
Oświata i kul­tura, sport i turystyka, promocja Gminy 523569041
Urzad Miej­ski w Pako­ści: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
Referat Organizacyjny i Komunikacji Spo­łecz­nej: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
Referat Budżetowo — Finan­sowy: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
Referat Komunalno – Inwestycyjny, Roz­woju i Ochrony Środowiska: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
Referat Spraw Obywatel­skich, Kul­tury i Edukacji: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
Cen­trum Usług Wspól­nych Gminy Pakość: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD