Twój urząd

Kon­taktyCen­trala Urzędu

525665024
525666073
525666074Sekretariat

525666072
525666076
fax 525666075

Bur­mistrz — Zyg­munt Groń

525666072

Z-​ca Bur­mistrza — Szymon Łepski

525666072

Sekretarz Gminy — Joanna Zemełka

525666085

Skarb­nik — Anna Kruszka

525666077

Księgowość

525666078

Kasa

525666079

Płace

525666080


Podatki, opłaty lokalne

525666081
525666082

Ewiden­cja lud­no­ści, wydawanie dowodów osobistych

525666083

Urząd Stanu Cywil­nego, ochrona danych osobowych, współ­praca z zagranicą, roz­wiązywanie problemów alkoholowych, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ochrona zabytków

525666084

Biuro Rady Miej­skiej, Kadry

525666086

Peł­nomoc­nik Bur­mistrza ds. rolnych

525666087

Leśnic­two, gospodarka wodna, roz­wój gospodar­czy, gospodarka miesz­kaniowa

Ochrona środowiska, ochrona przy­rody, inwestycje, gospodarka komunalna

525666088

525666089

Budow­nic­two, planowanie prze­strzenne, inwestycje

525666090

Obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa

525666093

Roz­liczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

525666094

Oświata i kul­tura, sport i turystyka, promocja Gminy

523569041

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD