Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Kon­trola segregacji opadów na osiedlu Mogileńskim

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, że w czerwcu br. prze­prowadzono wstępną kon­trolę segregacji odpadów komunal­nych powstających w budyn­kach wielorodzin­nych przy ul. Mogileń­skiej w Pakości.

W związku ze stwier­dzonymi nie­prawidłowo­ściami, tj. obec­no­ścią dużej ilo­ści odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne, szkło, papier) w strumieniu odpadów zmieszanych, w lipcu zostanie prze­prowadzona szczegółowa kon­trola segregacji odpadów komunal­nych. W przy­padku stwier­dzenia nie­speł­nienia przez miesz­kań­ców ww. budyn­ków wielorodzin­nych obowiązku segregacji, zostanie wsz­częte postępowanie w sprawie naliczenia pod­wyż­szonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi, w wysoko­ści 44,00 zł od osoby.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD