Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Koor­dynatorzy w kujawsko-​pomorskim

W związku z organizowaniem pomocy humanitar­nej dla Ukrainy, z inicjatywy Kan­celarii Prezesa Rady Ministrów, w każ­dym wojewódz­twie został powołany koor­dynator lub zespół koor­dynatorów ze strony NGO, mający za zadanie ułatwić współ­pracę samorządów, administracji rządowej i organizacji pozarządowych. Rolą koor­dynatorów jest łączenie poten­cjałów środowiska pozarządowego i administracji publicznej.

W wojewódz­twie kujawsko-​pomorskim zespół koor­dynatorów tworzą:
- Renata Borowiecka — Gut­sze — lider zespołu tel. 694521672,
- Anna Lesz­czyń­ska tel. 575 555 321,
- Alek­san­der Zmuda Trzebiatow­ski tel. 517 348 876.

Koor­dynatorzy pomogą Twojej organizacji szczegól­nie jeżeli w związku z organizacją pomocy dla Ukrainy:
- potrzebujesz infor­macji jak prowadzić zbiórkę, gdzie prze­kazywać dary, jak pakować;
- masz dostęp­nych wolon­tariuszy, lecz nie wiesz gdzie ich skierować;
- masz poten­cjał organizacyjny lub wolne inne zasoby i potrzebujesz pomysłu jak go wykorzystać;
- szukasz kon­taktu lub współ­pracy z innym pod­miotem działającym na rzecz pomocy Ukrainie;
- masz nie­stan­dar­dową sytuację, którą nie wiesz jak rozwiązać.

Pamiętaj!
1. Zbieraj tylko rzeczy nowe lub nie noszące śladów użyt­kowania.
2. Segreguj zgod­nie z 5 grupami asor­tymen­tów:
- A1 ODZIEŻ I OKRYCIA,
- A2 ŚRODKI HIGIENICZNE I CZYSTO­ŚCI,
- A3 ŻYW­NOŚĆ,
- A4 INNE,
- A5 POD­STAWOWE ŚRODKI MEDYCZNE.
- do jed­nego kar­tonu pakuj tylko produkty z jed­nego typu asor­tymentu;
- opisz kar­ton — rodzaj asor­tymentu i ilość poszczegól­nych produk­tów;
- prze­kazuj tylko nowe opakowania leków z waż­nym ter­minem przy­dat­no­ści, które są kupowane bez recepty i mogą być prze­chowywane w tem­peraturze do 260C;
- zabez­pieczaj szkło.
3. Prze­każ dary do gminnych/​miejskich punk­tów zbiórki. Lista punk­tów dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/…/lista-adresow-punktow-zbiorek…

UWAGA: Jeśli Twoja organizacja ma bez­pośredni kon­takt z pod­miotami na Ukrainie i wypracowana własną skuteczną ścieżkę trans­por­tową — możesz z niej korzystać dalej.

Pamiętaj!
Jeśli Twoja zbiórka ma charak­ter publiczny to powinieneś ją zarejestrować: http://​www​.zbiorki​.gov​.pl/​z​b​i​o​r​k​i​/​i​n​d​e​x
Więcej infor­macji znaj­dziesz tu: https://​pomagamukrainie​.gov​.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD