Twój urząd

Koperta życia

Bur­mistrz Pako­ści infor­muje, że z myślą o zwięk­szeniu bez­pieczeń­stwa seniorów, osób samot­nych i nie­peł­nospraw­nych w miej­scu ich zamiesz­kania przy­gotowaliśmy, w uzgod­nieniu z Zespołem Kon­sul­tacyj­nym ds. Seniorów, akcję „Koperta życia”. Koperta speł­nia pomoc­niczą rolę w razie wypadku lub nagłej choroby.

Akcja w pierw­szej kolej­no­ści skierowana jest dla osób w wieku 75 lat i więcej. Osoby zain­teresowane otrzymaniem „Koperty życia” mogą zgłaszać się do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści lub Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści od dnia 1 kwiet­nia 2016 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD