Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

List inten­cyjny w sprawie przy­wrócenia połączeń kolejowych podpisany

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń wraz z bur­mistrzem Bar­cina Michałem Pęziakiem pod­pisali list inten­cyjny w sprawie wyrażenia woli współ­pracy na rzecz pod­jęcia działań w zakresie przy­wrócenia połączeń kolejowych na trasie Inowrocław-​Barcin, a docelowo Inowrocław-​Żnin.

Gmina Pakość jak i Gmina Bar­cin nie speł­niają określonego w programie „Kolej+” pod­stawowego kryterium „miej­scowo­ści o wiel­ko­ści powyżej 10 tys. miesz­kań­ców”, a tym samym nie mogą ubiegać się o dofinan­sowanie w ramach tego programu. Wniosek natomiast złożony został przez Gminę Żnin, która to kryterium speł­nia. W chwili obec­nej władze gminy Pakość, gminy Bar­cin oraz gminy Żnin czekają na roz­strzygniecie złożonego przez gminę Żnin wniosku do Programu Uzupeł­nienia Lokal­nej i Regional­nej Infrastruk­tury Kolejowej Kolej+.

Ponadto bur­mistrzowie zwrócili się rów­nież do posła na Sejm i członka Komisji do Spraw Ener¬gii i Skarbu Pań­stwa oraz Komisji Infrastruk­tury Piotra Króla o wspar­cie inicjatywy ponow­nego uruchomienia wskazanej linii kolejowej.

Władze Pako­ści nie­ustan­nie szukają roz­wiązania aby ułatwić miesz­kań­com Pako­ści moż­liwość spraw­niej­szej komunikacji, a o potrzebie przy­wrócenia połączeń lokal­nych mówi się od kilku lat.

1 czerwca 2020 roku w gabinecie bur­mistrza Pako­ści odbyło się spo­tkanie, na którym omówiono moż­liwo­ści przy­stąpienia do programu „Kolej+”. Wów­czas w spo­tkaniu uczest­niczyli poseł na Sejm i członek Komisji do Spraw Ener­gii i Skarbu Pań­stwa oraz Komisji Infrastruk­tury Piotr Król, radny Powiatu Ino­wrocław­skiego Marek Knop, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski oraz bur­mistrz Bar­cina Michał Pęziak.

DSC 2887

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD