Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Listopadowa sesja za nami

Za nami listopadowa sesja Rady Miej­skiej, na której radni spo­tkali się, by pod­jąć kolejne ważne decyzje dla miesz­kań­ców Pako­ści. Naj­waż­niej­sze dotyczyły stawek podat­kowych na 2022r. Pod­czas sesji nastąpił rów­nież wybór nowego przewodniczącego.

Minutą ciszy radni pożegnali zmar­łego w dniu dzisiej­szym wiceprzewod­niączącego Ryszarda Kuflewicza.

Stawki podatku od nie­ruchomo­ści zostały pod­wyż­szone w stosunku do 2021 r. o śred­nio 4,0%. Sugerowano się poziomem wskaź­nika inflacji oraz koniecz­no­ścią zapew­nienia środ­ków na finan­sowanie zadań realizowanych przez gminę. Podatek od nie­ruchomo­ści jest głów­nym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi ok. 32% dochodów własnych.

Po pod­wyżce stawki podatku od nie­ruchomo­ści przed­stawiają się następująco:
1. od grun­tów:
- związanych z prowadzeniem działal­no­ści gospodar­czej, bez względu na spo­sób zakwalifikowania w ewiden­cji grun­tów i budyn­ków od 1 m2 powierzchni – 1,03 zł,
- pod wodami powierzch­niowymi stojącymi lub wodami powierzch­niowymi płynącymi jezior i zbior­ników sztucz­nych od 1 ha powierzchni – 5,17 zł,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat­nej statutowej działal­no­ści pożytku publicz­nego przez organizacje pożytku publicz­nego od 1 m² powierzchni – 0,45 zł,
- nie­zabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 paź­dzier­nika 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miej­scowy plan zagospodarowania prze­strzen­nego prze­widuje prze­znaczenie pod zabudowę miesz­kaniową, usługową albo zabudowę o prze­znaczeniu mieszanym obej­mującym wyłącz­nie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wej­ścia w życie tego planu w odniesieniu do tych grun­tów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoń­czono budowy zgod­nie z prze­pisami prawa budow­lanego od 1 m² powierzchni – 3,40 zł.
2. od budyn­ków lub ich czę­ści od 1 m² powierzchni użyt­kowej:
- miesz­kal­nych – 0,85 zł,
- związanych z prowadzeniem działal­no­ści gospodar­czej oraz od budyn­ków miesz­kal­nych lub ich czę­ści zajętych na prowadzenie działal­no­ści gospodar­czej – 25,70 zł,
- zajętych na prowadzenie działal­no­ści gospodar­czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew­nym – 12,04 zł,
- związanych z udzielaniem świad­czeń zdrowot­nych w rozumieniu prze­pisów o działal­no­ści lecz­niczej, zajętych przez pod­mioty udzielające tych świad­czeń – 5,25 zł,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat­nej statutowej działal­no­ści pożytku publicz­nego przez organizacje pożytku publicz­nego – 7,50 zł, z wyjąt­kiem garaży, dla których stawka wynosi 8,60 zł od 1 m² powierzchni użyt­kowej.
3. od budowli2% ich war­to­ści określonej na pod­stawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 37 ustawy o podat­kach i opłatach lokal­nych.
Za nowymi staw­kami podatku od nie­ruchomo­ści głosowało 13 rad­nych.

Radni uchwalili rów­nież uchwałę w sprawie obniżenia śred­niej ceny skupu żyta, będącą pod­stawą naliczania podatku rol­nego na 2020 rok na obszarze Gminy Pakość z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt.

W związku z rezygnacją z funk­cji przez dotych­czasowego prze­wod­niczącego Rady Miej­skiej Michała Siem­baba pod­czas sesji odbyły się wybory wyłaniające nowego prze­wod­niczącego. W sesji uczest­niczyło 13 rad­nych. Więk­szo­ścią głosów nowym prze­wod­niczącym został radny Tomasz Oset.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD