Twój urząd

Listopadowa sesja ze stawkami…

Pod­czas sesji, która odbyła się 30 listopada br. Radni Rady Miej­skiej pod­jęli kilka istot­nych dla miesz­kań­ców uchwał — m.in. w sprawie stawek podatku od nie­ruchomo­ści i od środ­ków trans­por­towych, jakie będą obowiązywać w 2018 roku.

Po stwier­dzeniu prawomoc­no­ści obrad oraz zatwier­dzeniu proponowanego porządku obrad Radni Rady Miej­skiej przed­stawili swoje inter­pelacje. Wśród nich wymienić można: zaprzestanie przyj­mowania nie­czysto­ści stałych z innych gmin w związku z szyb­kim wg Rad­nego Józefa Siem­baba, zapeł­nianiem się składowiska odpadów komunal­nych w Giebni, założenie lampy na ul. Działyń­skich czy uzupeł­nienie ubyt­ków w nawierzchni na ulicy Szkol­nej 35.

W dal­szej czę­ści sesji przyjęty został Program Ochrony Środowiska dla gminy Pakość na lata 20172020 z per­spek­tywą do roku 2024, który opracowany został w celu realizacji polityki ochrony środowiska, zbież­nej z założeniami naj­waż­niej­szych dokumen­tów strategicz­nych i programowych.

Radni przyjęli rów­nież projekt uchwały w sprawie określenia wysoko­ści stawek podatku od nie­ruchomo­ści oraz stawek podatku od środ­ków trans­por­towych. Ustala się roczne stawki od podatku od nie­ruchomo­ści:
1. od grun­tów
- związanych z prowadzeniem działal­no­ści gospodar­czej, bez względu na spo­sób zakwalifikowania w ewiden­cji grun­tów i budyn­ków od 1 m ² powierzchni na kwotę 0,89 zł,
- pod wodami powierzch­niowymi stojącymi lub wodami powierzch­niowymi płynącymi jezior i zbior­ników sztucz­nych od 1 ha powierzchni na kwotę 4,63 zł,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat­nej statutowej działal­no­ści pożytku publicz­nego przez organizacje pożytku publicz­nego od 1 m ² powierzchni na kwotę 0,30 zł,
- nie­zabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dni. 9 paź­dzier­nika 2015 r. o rewitalizacji i położonych terenach, dla których miej­scowy plan zagospodarowania prze­strzen­nego prze­widuje prze­znaczenie pod zabudowę miesz­kaniową, usługową albo zabudowę o prze­znaczeniu mieszanym obej­mującym wyłącz­nie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wej­ścia w życie tego planu w odniesieniu do tych grun­tów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoń­czono budowy zgod­nie z prze­pisami prawa budow­lanego od 1 m ² powierzchni na kwotę 3,04 zł,

2. od budyn­ków lub ich czę­ści od 1 m ² powierzchni użyt­kowej:
- miesz­kal­nych na kwotę 0,67 zł,
- związanych z prowadzeniem działal­no­ści gospodar­czej oraz od budyn­ków miesz­kal­nych lub ich czę­ści zajętych na prowadzenie działal­no­ści gospodar­czej na kwotę 22,90 zł‚
- zajętych na prowadzenie działal­no­ści gospodar­czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew­nym na kwotę 10,80 zł,
- związanych z udzielaniem świad­czeń zdrowot­nych w rozumieniu prze­pisów o działal­no­ści lecz­niczej, zajętych przez pod­mioty udzielające tych świad­czeń na kwotę 4,70 zł,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat­nej statutowej działal­no­ści pożytku publicz­nego przez organizacje pożytku publicz­nego — 5,00 zł, z wyjąt­kiem garaży, dla których stawka wynosi 7,20 zł od 1m ² powierzchni użyt­kowej.

3. od budowli: 2 % ich war­to­ści określonej na pod­stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 37 ustawy o podat­kach i opłatach lokal­nych
Ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głów­nego Urzędu Statystycz­nego śred­nia cena skupu żyta na rok 2018 w znacz­nym stop­niu obciążyłaby podat­ników Gminy Pakość w związku z tym Rada Miej­ska obniżyła śred­nią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rol­nego na 2018 z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 46,00 zł za 1 dt.

Pozytyw­nie roz­patrzony został rów­nież program współ­pracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pod­miotami prowadzącymi działal­ność pożytku publicz­nego na 2018 rok. Program ma na celu lep­sze stworzenie lep­szych warun­ków dla roz­woju inicjatyw lokal­nych oraz struk­tur działających na rzecz spo­łecz­no­ści lokal­nych. Stanowić będzie rów­nież istotny instrument zwięk­szenia wpływu obywateli na kreowanie polityki spo­łecz­nej w gminie oraz ułatwi organizacjom pozarządowym i innym pod­miotom określonym w ustawie o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie dostęp do realizacji projek­tów kon­kret­nych zadań publicz­nych, prowadzonych przez samorząd gminny.

Radni zapoznali się ze sprawoz­daniami z działal­no­ści Komisji Spraw Spo­łecz­nych i Porządku Publicz­nego za okres od grud­nia 2016 r. do listopada 2017 r., sprawoz­daniem z działal­no­ści Komisji Oświaty, Kul­tury, Sportu i Współ­pracy z Organizacjami Pozarządowymi za okres od grud­nia 2016 r. do listopada 2017 r., sprawoz­daniem z działal­no­ści Komisji Budżetu i Finan­sów za okres od grud­nia 2016 r. do listopada 2017 r., a także pod­jęli uchwały:
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 r.,
- w sprawie uchwalenia Wielolet­niej Prognozy Finan­sowej Gminy Pakość na lata 20172029,
- w sprawie zwol­nień w podatku od nie­ruchomo­ści,
- w sprawie określenia warun­ków i trybu składania infor­macji i deklaracji na podatek od nie­ruchomo­ści, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środ­ków trans­por­towych za pomocą środ­ków komunikacji elek­tronicz­nej,
- w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinan­sowanie ochrony środowiska i gospodarki wod­nej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i spo­sobu jej roz­liczania,
- w sprawie Regulaminu utrzymania czysto­ści i porządku na terenie gminy Pakość,
- w sprawie określenia szczegółowego spo­sobu i zakresu świad­czenia usług w zakresie odbierania odpadów komunal­nych od wła­ścicieli nie­ruchomo­ści i zagospodarowania tych odpadów,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie­zabudowanej nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Wielowieś, gm. Pakość, oznaczonej jako dz. 157/​3, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość,
- w sprawie prze­kazania skargi do Wojewódz­kiego Sądu Administracyj­nego w Bydgoszczy.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD