Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Masz wpływ na poprawę stanu powietrza w naszej gminie — nie pal śmieci

Przy­pominamy miesz­kań­com gminy Pakość, że spalanie śmieci, zwłasz­cza odpadów z tworzyw sztucz­nych, jest nie­zgodne z prze­pisami prawa (ustawa o odpadach, prawo ochrony środowiska, ustawa o utrzymaniu i czysto­ści w gminach, regulamin utrzymania porządku i czysto­ści w gminie), a przede wszyst­kim szkodliwe dla naszego zdrowia.

Odpadów nie należy spalać w domowych piecach i kotłow­niach, ponie­waż spalanie prze­biega w nich w zbyt niskich tem­peraturach, przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego powstają szkodliwe sub­stan­cje. Domowe instalacje nie są wyposażone w układy oczysz­czania spalin, ponadto spalanie odpadów zwięk­sza emisję pyłów. Należy pamiętać, że długo­trwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego jest szkodliwe dla zdrowia.

Pamiętajmy, że odpady z tworzyw sztucz­nych to cenny surowiec wtórny. Wystar­czy prawidłowo segregować odpady, aby jak naj­więk­sza ilość pod­legała recyklin­gowi, co zmniej­szy ogólną masę odpadów trafiających na składowiska i przy­czyni się do ochrony środowiska.

Nie warto truć siebie i innych, oddychać zanieczysz­czonym powietrzem i pogar­szać stan środowiska naturalnego.

Jed­nocześnie infor­mujemy, że na stronie Wojewódz­kiego Inspek­toratu Ochrony Środowiska w Byd­gosz­czy znaj­dują się dane nt. stanu powietrza.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD