Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Miesz­kańcy Pako­ści zapowiadają protest

Po wczoraj­szym spo­tkaniu, które miało miej­sce w Ośrodku Kul­tury i Turystyki nasuwa się jedno stwier­dzenie — miesz­kańcy Pako­ści mają już dość prze­ciągającego się remontu drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość-​Strzelno, a przede wszyst­kim wyjąt­kowo uciąż­liwego ruchu samo­chodów ciężarowych przejeż­dżających przez ulice: Cmen­tarna i Mikołaja, tj. ulice, na których wcześniej dopusz­czony był wyłącz­nie ruch pojaz­dów do 3,5 t!!

Spo­tkanie z miesz­kań­cami roz­poczęło się od przed­stawienia przez zastępcę bur­mistrza Pako­ści Szymona Łep­skiego chronologii działań związanych z roz­poczęciem i prowadzeniem prac na drodze wojewódz­kiej 255-​Pakość-​Strzelno oraz o działaniach, jakie pod­jęły władze pakoskiego magistratu od momentu zaprzestania robót przez firmę Kobylar­nia.
W trak­cie spo­tkania padło wiele pytań dotyczących inwestycji samorządu wojewódz­twa oraz sugestii i pomysłów co do dal­szych działań zarówno ze strony władz jak i miesz­kań­ców gminy. Jedną z propozycji było zor­ganizowanie protestu na skrzyżowaniu ulic Radłow­skiej i Mikołaja. W ten spo­sób miesz­kańcy Pako­ści chcą zwrócić uwagę władz powiatu oraz wojewódz­twa na wzmożony ruch pojaz­dów na tzw. „małej obwod­nicy”, hałas powodowany przez przejeż­dżające samo­chody ciężarowe, uszkodzone studzienki, pogor­szenie się stanu drogi gmin­nej, lek­ceważenie ich postulatów przez służby policyjne, uszkodzenia domów oraz koniecz­ność zmiany organizacji ruchu, wprowadzonej w związku z prze­budową drogi wojewódz­kiej nr 255. Przy­po­mnieć należy, że Bur­mistrz Pako­ści wielo­krot­nie wnioskował i wskazywał, że zdecydowanie naj­lep­szym roz­wiązaniem byłoby skierowanie ruchu tran­zytowego cięż­kich pojaz­dów drogami powiatowymi w kierunku Janikowa. Nie­stety taka kon­cep­cja, w spo­sobów nie­uzasad­niony nie znaj­duje akcep­tacji ze strony władz i służb powiatowych, a w kon­sekwen­cji rów­nież władz wojewódz­twa.
Pod­czas spo­tkania miesz­kańcy Pako­ści proponowali prze­prowadzenie badań natężenia ruchu i hałasu powodowanego przez wielotonowe samo­chody ciężarowe, skierowanie ruchu przez tamę, złożenie do Urzędu Mar­szał­kow­skiego pism od każ­dego miesz­kańca ulic Cmen­tar­nej, Mikołaja i ulic przy­ległych jako dowód nie­zadowolenia z obec­nej sytuacji. Poruszane były także kwestie wystąpienia do zarządcy drogi wojewódz­kiej o odszkodowanie za znisz­czenia materialne. Miesz­kańcy Pako­ści nie wykluczają rów­nież protestów pod siedzibą władz powiatu w Ino­wrocławiu oraz władz wojewódz­kich w Toruniu.
W spo­tkaniu udział wzięli m.in.: bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Michał Siem­bab, zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski oraz sekretarz gminy Joanna Zemełka.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD