Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Można składać wnioski na świad­czenia pieniężne za zapew­nienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Infor­mujemy, że wnioski o świad­czenia pieniężne za zapew­nienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przy­bywającym na terenie naszej Gminy, można składać w sekretariacie Urzędu Miej­skiego lub w Ośrodku Pomocy Społecznej .

Świad­czenie przy­znawane jest za okres fak­tycz­nego zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej jak 60 dni i jest wypłacane z dołu, na pod­stawie popraw­nie wypeł­nionej tabeli stanowiącej załącz­nik do roz­porządzenia. W szczegól­nie uzasad­nionych przy­pad­kach okres wypłaty świad­czenia, za zgodą Wojewody, może zostać prze­dłużony na okres dłuż­szy niż 60 dni. Warunki zakwaterowania i wyżywienia będą weryfikowane przez pracow­ników roz­patrujących wnioski i będą miały wpływ na wysokość przy­znawanego świad­czenia, którego mak­symalna kwota została określona na 40 zł za osobę dziennie.

Ważna infor­macja! Osoby z Ukrainy, na które miesz­kańcy Gminy będą wnioskować o świad­czenie powinny dokonać wcześniej rejestracji w Punk­cie Infor­macyj­nym w Ośrodku Kul­tury w Pako­ści, przy ul. Św. Jana 12.

Bliż­sze infor­macje można uzyskać pod nr tel. 52 3590122 lub 792710910.

pdfWniosek152.58 KB

pdfKarta osoby przyjętej do zakwaterowania54.73 KB

pdfKlauzula prze­twarzania danych 89.46 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD