Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Nabór kan­dydatów na ławników

W związku z upływem kaden­cji ław­ników Sądu Rejonowego w Ino­wrocławiu, infor­muje się zain­teresowanych miesz­kań­ców, że zgod­nie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech­nych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.), oraz na pod­stawie pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Byd­gosz­czy w sprawie określenia liczby ławników

Rada Miej­ska w Pako­ści przyj­muje zgłoszenia kan­dydatów na ław­ników do Sądu Rejonowego w Ino­wrocławiu na kaden­cję 20202023

(Limit dla Gminy Pakość wynosi 2 ław­ników, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Wydziale Pracy)

Ter­min zgłaszania kan­dydatów upływa dnia 30 czerwca 2019 r.

Zgod­nie z prze­pisami cytowanej ustawy ław­nikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatel­stwo pol­skie i korzysta z pełni praw cywil­nych i obywatelskich;
 2. jest nie­skazitel­nego charakteru;
 3. ukoń­czył 30 lat;
 4. jest zatrud­niony, prowadzi działal­ność gospodar­czą lub mieszka w miej­scu kan­dydowania co naj­mniej od roku;
 5. nie prze­kroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do peł­nienia obowiąz­ków ławnika;
 7. posiada co naj­mniej wykształ­cenie śred­nie lub śred­nie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ław­nikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych

Ław­nikami nie mogą być:

 1. osoby zatrud­nione w sądach powszech­nych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funk­cjonariusze Policji oraz inne osoby zaj­mujące stanowiska związane ze ściganiem prze­stępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żoł­nierze w czyn­nej służ­bie wojskowej;
 8. funk­cjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ław­nikiem jed­nocześnie w więcej niż jed­nym sądzie.

Kan­dydatów na ław­ników mogą zgłaszać radom gmin prezesi wła­ściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje spo­łeczne i zawodowe, zarejestrowane na pod­stawie prze­pisów prawa, z wyłączeniem par­tii politycz­nych, oraz co naj­mniej pięć­dziesięciu obywateli mających czynne prawo wybor­cze, zamiesz­kujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kan­dydatów na ław­ników dokonuje się na kar­cie zgłoszenia określonej Roz­porządzeniem Ministra Sprawiedliwo­ści z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie spo­sobu postępowania z dokumen­tami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kan­dydatów na ław­ników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693)

Do karty zgłoszenia kan­dydat na ław­nika ma obowiązek załączyć:

 1. infor­mację z Krajowego Rejestru Kar­nego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświad­czenie kan­dydata, że nie jest prowadzone prze­ciwko niemu postępowanie o prze­stęp­stwo ścigane z oskar­żenia publicz­nego lub prze­stęp­stwo skarbowe;
 3. oświad­czenie kan­dydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodziciel­skiej a także, że władza rodziciel­ska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświad­czenie lekar­skie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza pod­stawowej opieki zdrowot­nej, w rozumieniu prze­pisów ustawy z dnia 27 paź­dzier­nika 2017 r. o pod­stawowej opiece zdrowot­nej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwier­dzające brak prze­ciw­wskazań do wykonywania funk­cji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kan­dydata na ław­nika dokonanego na kar­cie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację spo­łeczną lub zawodową, zarejestrowaną na pod­stawie prze­pisów prawa, dołącza się rów­nież aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświad­czenie potwier­dzające wpis do innego wła­ściwego rejestru lub ewiden­cji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kan­dydata na ław­nika dokonanego na kar­cie zgłoszenia przez obywateli dołącza się rów­nież listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewiden­cyjny PESEL, miej­sce stałego zamiesz­kania i własnoręczny pod­pis każ­dej z pięć­dziesięciu osób zgłaszających kan­dydata. Osobą upraw­nioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kan­dydata na ław­nika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umiesz­czone jako pierw­sze na liście.

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ław­ników sądowych należy składać w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, ul. Rynek 4, pok. nr 14, w godzinach pracy urzędu. Telefon kon­tak­towy 525666086.

Uwaga: Koszt opłaty za wydanie infor­macji z Krajowego Rejestru Kar­nego oraz aktual­nego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświad­czenia z innego wła­ściwego rejestru lub ewiden­cji, ponosi Skarb Pań­stwa.
Koszt opłaty za badanie lekar­skie i za wystawienie zaświad­czenia lekar­skiego ponosi kan­dydat na ławnika.

Zgłoszenia kan­dydata, które wpłyną do rady gminy po upływie ter­minu określonego w ustawie, a także zgłoszenia, które nie speł­nią wymagań for­mal­nych pozostawia się bez dal­szego biegu. Przy­wrócenie ter­minu do zgłoszenia kan­dydatów jest niedopuszczalne.

pdfkarta_zgloszenia_kandydata_na_lawnika.pdf63.26 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD