Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Nabór kan­dydatów na rach­mistrza terenowego w powszech­nym spisie rol­nym w 2020 r. — aktualizacja

Bur­mistrz Pako­ści – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kan­dydatów na rach­mistrza terenowego w powszech­nym spisie rol­nym w 2020 r.

Na pod­stawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszech­nym spisie rol­nym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicz­nej wiadomo­ści infor­mację o naborze kan­dydatów na rach­mistrza terenowego do spisu rol­nego na terenie Gminy Pakość. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kan­dydat na rach­mistrza terenowego winien speł­nić następujące warunki:
1) być peł­nolet­nim,
2) zamiesz­kiwać na terenie miasta i Gminy Pakość,
3) posiadać co naj­mniej śred­nie wykształ­cenie,
4) posługiwać się językiem pol­skim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomoc­nym wyrokiem za umyślne prze­stęp­stwo lub umyślne prze­stęp­stwo skar­bowe.
Infor­macje ważne dla osób składających oferty:
1) kan­dydat na rach­mistrza musi przejść szkolenie, zakoń­czone egzaminem testowym,
2) rach­mistrz terenowy wykonuje czyn­no­ści w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgod­nie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszech­nym spisie rol­nym w 2020 r.
TER­MIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:
1) Zgłoszenie swojej kan­dydatury z podaniem:
– imienia i nazwiska,
– adresu zamiesz­kania,
– telefonu,
– adresu e-​mail.
2) Oświad­czenie o speł­nianiu wymagania pkt. 15 kan­dydata na rach­mistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzial­no­ści kar­nej za składanie fał­szywych oświad­czeń. Oświad­czenie winno zawierać klauzulę o tre­ści: „Jestem świadomy odpowiedzial­no­ści kar­nej za złożenie fał­szywego oświad­czenia” (oświad­czenie w załączeniu).
3) Oświad­czenie o speł­nianiu wymogu nie­karal­no­ści, składane pod rygorem odpowiedzial­no­ści kar­nej za składanie fał­szywych oświad­czeń (oświad­czenie w załączeniu).

Miej­sce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu Miej­skiego w Pako­ści, lub pocztą na adres: Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4,88170 Pako­ści z dopiskiem: Nabór na rach­mistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data fak­tycz­nego wpływu do Urzędu).

Uwagi: Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym ter­minie nie będą rozpatrywane.

Bur­mistrz Pako­ści
Zyg­munt Groń

Do pobrania:
pdf1.Ogłoszenie bur­mistrza Pako­ści o naborze na rach­mistrzów.198.59 KB
pdf2.Klauzula informacyjna-​przetwarzanie danych osobowych .234.67 KB
pdf3.Oświadczenie o nie­karal­no­ści.182.85 KB
pdf4.Zgłoszenie i oświad­czenie pkt.15

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD