Twój urząd

Nabór wniosków do programów EKODOM 2018 i SŁONECZ­NIK 20182019

Z uwagi na duże zain­teresowanie oraz częste pytania dotyczące moż­liwo­ści uzyskania dofinan­sowania do wymiany starych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budyn­kach i lokalach miesz­kal­nych, infor­mujemy iż Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu prowadzi nabór wniosków do programów SŁONECZ­NIK 20182019 oraz EKODOM 2018, skierowanych do osób fizycz­nych, posiadających prawo do dys­ponowania nie­ruchomo­ścią (budyn­kiem lub lokalem) dotyczących moż­liwo­ści ubiegania się o dofinan­sowanie w for­mie niskooprocen­towanej pożyczki z moż­liwo­ścią czę­ściowego umorzenia spłaty.

Więcej infor­macji można uzyskać na stronie WFOŚiGW w Toruniu http://​www​.wfosigw​.torun​.pl/​s​t​r​o​n​a​-​341​-​p​r​o​g​r​a​m​y​_​2018​.​h​t​m​l

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD