Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Nabór wniosków o 300+

Od naj­bliż­szego piątku, 1 lipca, można składać wnioski o świad­czenie z programu „Dobry Start”, czyli tzw. „300 plus” na wyprawkę szkolną.

Wniosek o świad­czenie można złożyć na trzy spo­soby. W tym roku po raz pierw­szy wnioski można składać tylko on-​line: przez Por­tal informacyjno-​usługowy Emp@tia na stronie https://​empatia​.mpips​.gov​.pl/, przez ban­kowość elek­troniczną lub por­tal PUE ZUS. Wypłatą środ­ków zaj­muje się Zakład Ubez­pieczeń Spo­łecz­nych i będzie to robił bez­gotów­kowo, prze­lewając pieniądze na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Świad­czenie przy­sługuje na dzieci od 7. do ukoń­czenia 20. roku życia, a w przy­padku dzieci nie­peł­nospraw­nych do ukoń­czenia 24. roku życia. Nie przy­sługuje na dzieci uczęsz­czające do przed­szkola oraz dzieci realizujące roczne przy­gotowanie przed­szkolne w tzw. zerówce w przed­szkolu lub szkole. Rządowy program nie obej­muje rów­nież studentów.

Wniosek w programie „Dobry start” złożyć może:
- rodzic (jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł),
- opiekun fak­tyczny, czyli osoba, która opiekuje się dziec­kiem i złożyła do sądu wniosek o jego adop­cję,
- opiekun prawny, czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dziec­kiem,
- osoba ucząca się, czyli peł­noletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponie­waż nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

W przy­padku dzieci, które prze­bywają w pieczy zastęp­czej, oraz osób, które opusz­czają pieczę zastęp­czą, aby się usamodziel­nić, wniosek złożyć może rodzic zastęp­czy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrek­tor placówki opiekuńczo-​wychowawczej, dyrek­tor regional­nej placówki opiekuńczo-​terapeutycznej, osoba ucząca się, która chce się usamodzielnić.

Czas na złożenie wniosku upływa 30 listopada.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD