Twój urząd

Nabór wniosków w programie finan­sowanym ze środ­ków NMF

Pol­ska Agen­cja Roz­woju Przed­siębior­czo­ści roz­poczyna nabór wniosków w programie finan­sowanym ze środ­ków Nor­weskiego Mechanizmu Finansowego.

Małe i śred­nie firmy oraz mikroprzed­siębior­stwa, które prowadzą działal­ność w Pol­sce, mogą otrzymać nawet 2 mln euro na opracowanie i wdrożenie innowacyj­nych procesów, produk­tów lub technologii.

Wnioski będą przyj­mowane od 7 stycz­nia do 31 marca 2020 r.

Program „Roz­wój przed­siębior­czo­ści i innowacje” z budżetem w wysoko­ści 100 mln euro ma na celu poprawę kon­kuren­cyj­no­ści pol­skiego sek­tora MMŚP. Kon­kursy mają rów­nież wzmoc­nić współ­pracę pomiędzy fir­mami z Pol­ski i Norwegii.

Program zakłada nabór wniosków w trzech obszarach tematycz­nych, tj. składane projekty powinny kwalifikować się do co naj­mniej jed­nego obszaru tematycznego:

- tech­nologie przyjazne środowisku,

- innowacje w obszarze wód mor­skich i śródlądowych,

- tech­nologie poprawiające jakość życia.

Mak­symalna wysokość dofinan­sowania wynosi do 70 proc. kosz­tów kwalifikowanych projektu (maks. 2 mln euro).

Dodat­kowo realizowany będzie Schemat małych gran­tów dla przed­siębior­czych kobiet we wszyst­kich trzech obszarach tematycz­nych dla firm, w których kobiety są wła­ścicielami lub mają decydujący głos w zarządzaniu firmą.

Więcej infor­macji: www​.parp​.gov​.pl/​f​u​n​d​u​s​z​e​n​o​r​w​e​s​k​i​e.

Norway grants mini