Twój urząd

Narada w sprawie drogi wojewódzkiej

W poniedziałek, 23 kwiet­nia, odbyła się robocza narada w sprawie dal­szych etapów prze­budowy drogi wojewódz­kiej nr 255 relacji Pakość-​Strzelno, obej­mującej swym zakresem cen­trum Pakości.

W spo­tkaniu zor­ganizowanym przez bur­mistrza Pako­ści, Wiesława Koń­czala uczest­niczył Sebastian Borowiak, Zastępca Dyrek­tora Zarządu Dróg Wojewódz­kich w Byd­gosz­czy, Andrzej Chmielew­ski Prezes Sp. Pegaz-​90, wykonawca branży wod-​kan., Prezes Maciej Woj­tysiak oraz Karol Nowicki, reprezen­tujący Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści oraz Wiesław Nur­ski, inspek­tor nad­zoru branży wod-​kan. Rów­nież w poniedziałek Sej­mik Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego, na wniosek Mar­szałka Wojewódz­twa, dokonał prze­sunięć środ­ków budżetowych, nie­zbęd­nych do realizacji drogo­wej czę­ści inwestycji.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD