Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Narodowy Spis Powszechny Lud­no­ści i Mieszkań

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokal­nym i global­nym. Stanowią wyznacz­nik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz pod­stawę określania wysoko­ści sub­wen­cji pań­stwowych czy dotacji dla gmin i województw.
Wyniki uzyskane ze Spisu powszech­nego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żyw­no­ściowej, finan­sów, zagospodarowania prze­strzen­nego, potrzeb miesz­kaniowych czy gospodarki wodno-​ściekowej.

Infor­macje statystyczne pozyskane dzięki spisowi lud­no­ści, konieczne do złożenia wniosków i spo­rządzenia studiów wykonal­no­ści projek­tów lub do stworzenia biz­nesplanów wykorzystują przed­siębiorcy oraz beneficjenci fun­duszy europej­skich w ramach Regional­nych Programów Operacyj­nych (RPO).

Wysokość dotacji unij­nych oraz liczba miejsc w Par­lamen­cie Europej­skim zależą m.in. od liczby miesz­kań­ców, określonej wynikami ostat­niego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Wejdź na spis​.gov​.pl i spisz się przez Inter­net! Narodowy Spis Lud­no­ści i Miesz­kań 2021 trwa od 1 kwietnia.

grafika nr1

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD