Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Nie­długo nowy rynek będzie gotowy

Nie­bawem, gdy zostanie zakoń­czona rewitalizacja Rynku, Pakość bar­dzo zyska na wizerunku. Prace trwają i choć dzisiaj cen­trum miasta jest placem budowy, to coraz bliżej do końca tej inwestycji.

Już dawno zakoń­czone zostały wszyst­kie prace pod­ziemne. Od kilku dni układana jest już nowa nawierzch­nia, pojawiły się też nowe nasadzenia.

Projekt pn.: „Zagospodarowanie Rynku Miej­skiego w Pako­ści” uzyskał dofinan­sowanie w wysoko­ści 478 654,59 zł ze środ­ków Europej­skiego Fun­duszu Roz­woju Regional­nego w ramach Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020.

poziom kolor

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD