Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Nie­długo rusza Narodowy Spis Powszechny Lud­no­ści i Mieszkań

W zeszłym roku wszyscy prowadzący działal­ność rol­niczą przy­stąpili do Narodowego Spisu Rol­nego. Już nie­długo, bo od 1 kwiet­nia br. rusza natomiast Narodowy Spis Powszechny Lud­no­ści i Mieszkań.

Kiedy można się spisać?
Narodowy Spis powszechny Lud­no­ści i Miesz­kań w 2021 r. jest prze­prowadzany od 1 kwiet­nia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Jak można się spisać?
Obowiąz­kową formą jest samospis inter­netowy. Metody uzupeł­niające to spis telefoniczny lub bez­pośred­nio przy pomocy rach­mistrza spisowego.

Czy muszę się spisać?
Zgod­nie z ustawą o statystyce publicz­nej udział w Narodowym Spisie Powszech­nym Lud­no­ści i Miesz­kań 2021 jest obowiązkowy.

narodowy spis

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD