Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Nowa zak­tualizowana ulotka dla obywateli Ukrainy

Kan­celaria Prezydenta Rzeczypospolitej Pol­skiej zak­tualizowała ulotki dla uchodź­ców wojen­nych z Ukrainy, którzy prze­kroczyli granicę Polski.

W ulotce znaj­dują się pod­stawowe wiadomo­ści o punk­tach recep­cyj­nych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycz­nej, a także o moż­liwo­ści edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami inter­netowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD