Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Nowe lampy w naszej gminie

Na terenie gminy Pakość zamon­towane zostało nowe, ener­goosz­czędne oświetlenie uliczne LED.

Łącz­nie 8 nowych lamp pojawiło się w Jan­kowie oraz na ulicy Działyń­skich w Pako­ści. Wykonawcą inwestycji był ELEK­PIS Piotr Szczepaniak. War­tość cał­kowita wyniosła 59.335,60 zł.

Oświetlenie uliczne oraz remonty dróg to naj­czę­ściej zgłaszane przez miesz­kań­ców potrzeby inwestycyjne. Staramy się by każ­dego roku przy­bywało oświetlonych ulic, dróg na terenie naszej gminy – powiedział bur­mistrz Zyg­munt Groń.

Aktual­nie trwa mon­taż nowego oświetlenia w m. Kościelec, a w naj­bliż­szym czasie roz­pocz­nie się mon­taż w m. Giebnia.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD