Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Nowe stawki opłat za odpady

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, iż uchwałą nr IV/​31/​2019 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 21 lutego 2019r. ustalono nowe stawki opłaty za gospodarowanie komunalnymi.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi od nie­ruchomo­ści zamiesz­kałych wynoszą:
1) 12,00 zł na miesiąc od jed­nego miesz­kańca w przy­padku odpadów zbieranych selek­tyw­nie,
2) 22,00 zł na miesiąc od jed­nego miesz­kańca w przy­padku odpadów zbieranych nieselektywnie.

Stawki opłaty za pojem­nik dla nie­ruchomo­ści nie­zamiesz­kałych, na których powstają odpady i są one zbierane w spo­sób selek­tywny wynoszą:
1) pojem­nik 120 dm³ – 20,00 zł,
2) pojem­nik 240 dm³ – 40,00 zł,
3) pojem­nik 1100 dm³ – 120,00 zł,
4) pojem­nik KP-​7580,00 zł.

Stawki opłaty za pojem­nik dla nie­ruchomo­ści nie­zamiesz­kałych, na których powstają odpady i są one zbierane w spo­sób nie­selek­tywny wynoszą:
1) pojem­nik 120 dm³ – 30,00 zł,
2) pojem­nik 240 dm³ – 60,00 zł,
3) pojem­nik 1100 dm³ – 180,00 zł,
4) pojem­nik KP-​7870,00 zł.

Ryczał­towe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi, odbieranymi od wła­ścicieli nie­ruchomo­ści, na których znaj­dują się domki let­niskowe lub inne nie­ruchomo­ści wykorzystywane na cele rekreacyjno-​wypoczynkowe wynoszą:
1) 2.360,00 zł w przy­padku odpadów zbieranych selek­tyw­nie,
2) 2.400,00 zł w przy­padku odpadów zbieranych nieselektywnie.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi wchodzą w życie z dniem 1 kwiet­nia 2019r.

Na pod­stawie art. 6m pkt 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czysto­ści i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454, z późn. zm.) w przy­padku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi wójt, bur­mistrz lub prezydent miasta zawiadamia wła­ściciela nie­ruchomo­ści o wysoko­ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przy­padku wła­ściciel nie­ruchomo­ści nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uisz­cza opłatę za gospodarowanie odpadami komunal­nymi w wysoko­ści podanej w zawiadomieniu.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD