Twój urząd

Nowe zasady wycinki drzew

W dniu 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przy­rody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074), z wyjąt­kiem prze­pisu art. 83f ust. 14 pkt 2. Uchwalona ustawa w zakresie usuwania drzew przez osoby fizyczne na cele nie­związane z prowadzoną działal­no­ścią wprowadza następujące zmiany:

1) Wskazuje szczególne reguły postępowania dotyczące usunięcia drzew, które rosną na nie­ruchomo­ściach stanowiących własność osób fizycz­nych i są usuwane na cele nie­związane z prowadzeniem działal­no­ści gospodar­czej (dodanie ust. 420 w art. 83f), prze­widujących m.in. obowiązek zgłoszenia przez wła­ściciela nie­ruchomo­ści zamiaru usunięcia drzewa w przy­padku gdy obwód pnia na wysoko­ści 5 cm prze­kracza:
a) 80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolist­nego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – dla kasz­tanowca zwyczaj­nego, robinii akacjowej oraz platanu klonolist­nego;
c) 50 cm – dla pozostałych gatun­ków drzew.

Drzewa o obwodach mniej­szych niż ww. można usunąć bez dokonania zgłoszenia.
Zgłoszenie musi zawierać:
1) imię, nazwisko wnioskodawcy,
2) oznaczenie nie­ruchomo­ści, z której drzewo ma być usunięte,
3) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

We wskazanych przy­pad­kach moż­liwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero w przy­padku braku sprzeciwu ze strony Bur­mistrza. Ustawa w art. 83 f ust. 14, ust. 15, określa prze­słanki fakul­tatywne i obligatoryjne wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw organ może wnieść w ciągu 14 dni od prze­prowadzenia oględzin.

Drzewo usunąć należy w ciągu 6 miesięcy od prze­prowadzonych oględzin. Po upływie tego ter­minu należy ponow­nie dokonać zgłoszenia.

Zgłoszenie rodzi po stronie organu obowiązek prze­prowadzenia, w ter­minie 21 dni od jego dokonania, oględzin drzewa, które ma być usunięte (w celu ustalenia gatunku drzewa i obwodu pnia) i spo­rządzenie z tej czyn­no­ści protokołu. Organ może przed upływem ter­minu na wniesienie sprzeciwu wydać zaświad­czenie o braku pod­staw do wniesienia sprzeciwu, co upraw­nia do usunięcia drzew.

Pod­kreślenia wymaga zapis art. 83 f ust. 17, który mówi, że jeżeli w ter­minie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na pod­stawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budow­lane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działal­no­ści gospodar­czej i będzie realizowana na czę­ści nie­ruchomo­ści, na której rosło usunięte drzewo, organ wła­ściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, uwzględ­niając dane ustalone na pod­stawie oględzin, nakłada na wła­ściciela nie­ruchomo­ści, w drodze decyzji administracyj­nej, obowiązek uisz­czenia opłaty za usunięcie drzewa.

Pozostałe zmiany w ustawie dotyczą:
1) Zamiany z fakul­tatyw­nej na obligatoryjną delegacji dla ministra wła­ściwego do spraw środowiska do określenia w drodze roz­porządzenia kry­te­riów uznawania tworów przy­rody żywej i nieożywionej za pomniki przy­rody.
2) Przy­wrócenia regulacji nakazujących koniecz­ność uzgod­nienia zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogo­wym drogi publicz­nej (z wyłączeniem obcych gatun­ków topoli) z regional­nym dyrek­torem ochrony środowiska.
3) Uchylenia prze­pisów prze­kazujących do kom­peten­cji rady gminy upraw­nienia do roz­szerzania w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miej­scowego: katalogu wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia/​uisz­czenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, określenia wysoko­ści stawek opłat za ich usunięcie.
4) Ustanowienia delegacji dla ministra wła­ściwego do spraw środowiska do wydania roz­porządzenia określającego wysokość stawek opłat dla poszczegól­nych rodzajów lub gatun­ków drzew lub krzewów w zależ­no­ści od obwodu pnia drzewa lub powierzchni krzewu – Roz­porządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysoko­ści stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. 2017 r., poz. 1330).

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD